"Choreography in Focus" with Eduardo Vilaro

April 16, 2012

Eduardo Vilaro talk about his first piece for Ballet Hispanico and Celia Cruz.